Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542มุมหนุ่งของ "พระธาตุศรีสองรัก" ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี อ.ด่านซ้าย จ.เลย