Make your own free website on Tripod.com
บทคัดย่อ
ประวัติผู้วิจัย
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
My Guestbook
Link : ศูนย์ศึกษาลาว
             
ผลกระทบจากการถางป่าริมฝั่งลำธารต่อโครงสร้างชุมชน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด
วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
( ฉบับอินเตอร์เนต ) ISBN 974-675-361-4

             ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลกระทบจากการถางป่าริมฝั่งลำธารต่อโครงสร้างชุมชน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด
THE EFFECT OF CLEARING RIPARIAN VEGETATION ON FRESHWATER BENTHIC MACROINVERTEBRATE COMMUNITY STRUCTURE

ผู้เสนอวิทยานิพนธ์
Author
นายจันดา วงศ์สมบัติ
Mr. Chanda Vongsombath
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
Chairman : Thesis Advisory Commitee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงประดับ
Assistant Professor Dr. Narumon Sangpradub
กรรมการที่ปรึกษา
Member : Thesis Advisory Commitee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา หาญจวณิช
Assistant Professor Dr. Chutima Hanjavanit
กรรมการที่ปรึกษา
Member : Thesis Advisory Commitee
ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
Dr. Yanyong Inmuong


เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการต่างประเทศ The centre for our common future และสมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
              2537. แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. แปลโดย: มานพ เมฆประยูรทอง
              กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
              แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. 2537. กำหนดมาตราฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน. ประกาศ
              คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
              และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535.

ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, นฤมล แสงประดับ และ อุไรวรรณ อินทร์ม่วง. 1997. การรตรวจสอบคุณภาพน้ำ
              แม่น้ำแบบใหม่โดยใช้ดัชนีร่วมทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา. วารสารส่งเสริม
              สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 20(1): 15-30.

วิทย์ ธารชลานุกิจ, สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, เดชา นาวานุเคราะห์, พันธ์ ทิพย์ กล่อมเจ๊ก, พรทิพย์ พงศ์
              พัชรา, ชัยวัฒน์ หมู่เจริญ, โสภณ ชัยวงศ์, นิรันดร์ ดงฤทธิ์, ปรีชา โล่ห์คำ, ณัลลิกา
              นิภาภรณ์ และพรทิพย์ ตั้งศรีพงศ์. 2538. การศึกษาสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
              บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่าง (แม่แตง เชิญและคลองยัน) รายงานการศึกษา เสนอต่อสำนัก
              งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม.

สุชาติ อุปถัมป์, มาลียา เครือตราชู, เยาวลักษณ์ จินตรามวงศ์ และศิริวรรณ จันทเตมีย์. 2538.
              สังขวิทยา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.

สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 2539. 100 ปีวิชาการป่าไม้ไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว. 2539. สถิติน้ำฝนลแอุณหภูมิประจำปี พ.ศ.2536-2539. ที่ทำการอุทยาน
              แห่งชาติน้ำหนาว

Armitage, P.D., Moss, D., Wright, J.F. and Furse, M.T. 1983. The performance of a new
              biologycal water quality score system based on macroinvertebrate over a wide range of
              unploouted running-water sites. Water Research. 17:333-347.

Bari, M.A., Smith, N., Ruprecht, j.k. and Boyd, B.W. 1996. Changes in stream flow component
              following logging and regeneration in the southern forest of western Australia.
              Hydrological processes. 10(3): 447-461.

Belbin, L. 1995. PATN pattern analysis packages. Division of wildlife and ecology
              commonwealth scientific and research organization Australia.

Benfield, E.F., Webster, J.R., Golladay, S.W., Peters, G.T. and Stout, B.M. 1991. Effects of
              forest disturbance on leaf breakdown in southern Appalachian streams. Verhandlungen
              der Internationalen Vereinigung fur theoretische und angewandte Limnologie. 24:
              1687-1690.

Best, E.P.H. and Haeck, J. 1982. Ecological indicators for the assessment og the quality of air,
              water, soil, and ecosystems. Environmental Monitoring and Assessment. 3(3 and 4):
              205-405.

Bournaud, M., Cellot, B., Richoux, P. and Berrahou, A. 1996. MAcroinvertebrate community
              structure and environmental characteristic along a large river : congruity of patterns of
              identification to species or family. Journal of the North American Benthology Society.
              15(2): 232-253.

Brandt, R.A.M. 1974. The non-marine aquatic mollusca of Thailand. Archiv fur
              Molluskenkunde. 105: 1-423.

Brussock, P.P. and Brown, A.V. 1991. Riffle-pool geomorphology disrupts longitudinal patterns
              of stream bemthos. Hydrobiologia. 220(2): 109-117.

Bunn, S.E. 1995. Biological monitoring of water quality in Australia: Workshop summary and
              future directions. Australian Journal of Ecology. 20: 220-227.

Campbell, I.C., and Doeg, T.J. 1989. Impact of timber harvesting and production on streams :
              a review. Australian Journal of Marine and Freshwater Research. 40: 519-539.

Chessman, B.C. 1986. Dietary studies of aquatic insects from two Victorian rivers. Australian
              Journal of Marine and Freshwater Research. 37: 129-146.

Chessman, B.C. 1995. Ripid assessment of rivers using macroinvertebrate: A procedure based
              on habitat-specific sampling, family level identification and a biotic index. Australian
              Journal of Ecology. 20: 122-129.

Crowns, J.E., David, J.A., Cheal, F., Schmidt, L.G., Rosich, R.S. and Bradley, S.J. 1992.
              Multivariate pattern analysis of wetland invertebrate communities and environmental
              variables in western Australia. Australian Journal of Ecology. 17: 275-288.

Crowns, I.O. and Davis, J.R. 1994. Effects of Forestry activities (clear felling) on stream
              macroinvertebrate fauna in south western Australia. Australian Journal of Marine and
              Freshwater Research.
45(6): 963-975.

Davies, P.E. and Nelson, M. 1994. Relationships between riparian buffers widths and effects of
              logging on stream habitat, invertebrate community composition and fish abundance.
              Australian Journal of Marine and Freshwater Research. 45(7): 1289-1305.

Denicola, D.M. and Hoagland, K.D. 1992. Influences of canopy cover on spectral irradiance and
              periphyton assemblages in a prairie stream. Journal of the North America Benthology
              Society.
11(4): 391-404.

Dudgeon, D. 1988. The Influence of riparian vegetation on macroinvertebrate community
              structure in four HongKong streams. Journal of Zoology, London. 216: 609-627.

Dudgeon, D. and Corlett, R. 1994. Hill and stream an ecology of HongKong. HongKong
              University Press.

Dudgeon, D. 1994. The Influence of riparian vegetation on macroinvertebrate community structure
              and functional organization in six NewGuinea streams. Hydrobiologia. 294(1):65-85>

Eaglin, G.S. and Hubert, W.A. 1993. Effects of logging and roads on substrate and trout in stream
              of the Medicine Bow NAtional Forest, Wyoming. North American Journal of Fisheries
              Management.
13(4): 844-846.

Elliott, J.M. 1974. Some methods fore the statistical analysis of samples of benthic invertebrate.
              Freshwater BiologicalAssociation Scientific Publication. No.25.

Fernando, C.H. and Cheng, L. 1963. Guide to genera of Malayan water bug. Department of
              Zoology University of Singapore.

Fore, L.S., Karr, J.R. and Wisseman, R.W. 1996. Assessing invertebrate responses to human
              activities elvaluating alternative approches. Journal of the North American Benthology
              Society.
15(2): 212-231.

Giles, R H. JR. 1971. Wildlife management techniques. 3rd ed. The Wildlife Society
              Washington, D.C.

Goldman, C.R. and Honne, A.J. 1983. Limnology. NewYorks: McGaw-Hill Book Company.

Hauer, F.R. and Lamberti, G.A. 1996. Method in Stream ecology. London: Acadimic Press.

Heliovaara, K. and Vaisanen, R. 1993. Insects and pollution. London, Tokyo:CRC press.

Hilsenhoff,W.L. 1988. Rapid field assessment of organic pollution with a family level biotic
              index. Journal of the North American Benthology Society. 7(1):65-68.

Jack, M.A. and Kodada, J. 1995. Elmidae : 1. Check list and bibiography of the Elmidae of
              China (Cleoptera), in Jack, M.A., and Ji, L. (eds), 289-298, Water Beetles of China.
              vol. 1, Zoologisch-Botanishche Gesellschaft in Osterreich and Wiener
              Coleopterogenerein.

Lenat, D.R. 1983. Chironomid Taxa richness: NAtural variation and use in pollution assessment.
              Freshwater Invertebrate Biology. 2(4): 192-198.

Lenat, D.R. 1993. A biotic index for the southeastern United Stated: derivation and list of tolerance
              value, with criteria for assigning water quality rating. Journal of the North American
              Benthology Society.
12(3):279-290.

Lenat, D.R. and Crawford, J.K. 1994. Effects of land use on water quality and aquatic biota of
              three North Carolina peiment streams. Hydrobiologia. 294(3) 185-199.

Macfarlane,M.B. 1983. Structure of benthic macroinvertebrate communitiesin a midwestern
              Plains stream. Freshwater Invertebrate Biology. 2(3): 147-153.

McCaffrty, W.P. 1993. Aquatic Entomology. Jones and Bartlettpublishers, Inc.

Merritt, R.W. and Cummins, K.W. 1988. An Introduction to the aquatic insects of the North
              America.
2nd ed. Kendall/Hunt Publishing Company.

Morse, J.C., Lainfang, Y. and Lixin, T. 1994. Aquatic insects of China useful for monitoring
              water quality.
Agricultural University Printing House. Nanjing.

Novotny, V. and Olem, H. 1994. Water quality prevention, Identification, and management of
              diffuse pollution.
Section I. Van Nostrand Reinhold New York.

O'Conner, A.M. 1992. Quantification of submerged wood in a lowland Australian stream system.
              Freshwater Biology. 27(3):387-395.

Petersen, R.C.Jr. 1992. The RCE: A riparian channel and environmental invetory for small
              streams in the agricultural landscape. Freshwater Biology. 27(2): 293-305.

Resh, V.H. 1994. Variability, accuracy, and taxonomic costs of rapid assessment approaches in
              benthic macroinvertebrate biomonitoring. Bullentin Zoology. 61(4): 375-383.

Resh, V.H., Norris, R.H. and Barbour, M.T. 1995. Design and implementation of rapid
              assessment approaches for water resource monitoring using benthic macroinvertebrate.
              Australian Journal of Ecology.17:275-288.

Rhodes, H.A. and Hubert, W.A. 1991. Submerged undercut banks as macroincertebrate habitat
              in a sub alpine meadow stream. Hydrobiologia 213(2): 149-153.

Richards, C., Host, G.E. and Arthur, J.W. 1993. Identification of predominant environmental
              factors structure stream macroinvertebrate communities within a large agricultural
              catchment. Freshwater Biology.29(2):285-294.

Rutt, G.P., Weatheyley, N.S. and Ormerod, S.J. 1989. Microhabitat availability in Welsh
              moorland and forest streams as a determinant of macroinvertebrate distribution
              Freshwater Biology. 22(2): 247-261.

Sangpradub, N., Imuong, Y., Hanjavanit,C. and Imuong, U. 1996. A Correlation study between
              freshwater benthic macroinvertebrate fauna and environmental quality factor in
              Nampong Basin Thailand. A research Report Part 1.

Stark, J.D. 1993. Performence of the macroinvertebrate community index: Effects of sampling
              method sample replication, waterdepth, current, velocity and substratum on index
              value. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 27(4):463-478.

Suren, A.M. 1994. Macroinvertebrate communities of streams in western Napal. Effects of
              altitude and land use. Freshwater Biology 32(2): 323-336.

Stout, B.M. and Coburn, C.B.JR. 1989. Impact of highway construction on leaf processing in
              aquatic habitats of eastern Tennessee. Hydrobiologia. 178:2363-242.

Tait, C.K., Li, G.L., Lamberti, G.A., Pearson, T.N. and Li, H.W. 1995. Relationship between
              riparian cover and the community structure of high desert streams. Journal of the
              North American Benthology Society.
13(1): 45-56.

Vuori, K.M. and Joensuu, I. 1996. Impact of forest drainag on the macroinvertebrates of small
              boreal headwater stream: do buffer zone protect lotic biodiversity? Biologycal
              Conservation,
77(1): 87-95.

Wallace, J.B, Webster, J.R. and Meyer, J.L. 1995. Influence of log additions on physical and
              biotic characteristics of a mountain stream. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
              Sciences.
52(10): 2120-2137.

Ward, J.V. 1992. Aquatic insect ecology 1. Biology and habitat. John Wiley and Sons, Inc.

Williams, N.E. 1991. Geographical and environmental pattern in caddisfly (Trichoptera)
              assemblages from coldwater spring in CANADA. Memoirs of the Entomological
              Society of Canada.
155:107-124.

Yanyong, I., Narumon S. and Uraiwan I. 1996. A study report on biological method as a Tool for
              water pollution monitoring in Thailand.
Funded by the World Health Organisation
              (WHO) Southeast Asia Region. Under project THA CHE 001, RB 94/95.

Yanyong, I. 1997. Distribution of Benthic macroinvertebrate fauna in northeast Thailand; The
              variation of fauna assemblages due to environmental change. The unpublished Ph.D.
              Thesis.
Centre for Environmental Studies, Department of Geography and
              Environmental Studies, University of Tasmania Australia.

[ Home ][บทคัดย่อ ] [ ประวัติผู้วิจัย ] [ กิตติกรรมประกาศ ] [ บทนำ ] [ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ] [ ข้อเสนอแนะ ] [ ข้อมูลเพิ่มเติม ] [ My Guestbook ]