Make your own free website on Tripod.com
บทคัดย่อ
ประวัติผู้วิจัย
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
My Guestbook
Link : ศูนย์ศึกษาลาว
ชื่อนายจันดา วงศ์สมบัติ
วัน เดือน ปี เกิด5 พฤศจิกายน 2504
สถานที่เกิดบ้านปุ่ง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน
การศึกษามัธยมตอนต้น ปีการศึกษา 2515-2517
มัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2518-2520
โรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาเมืองซำเหนือ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2521-2525
วิชาชีววิทยาและเคมี มหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์
การทำงานรับราชการตำแหน่ง อาจารย์สอน
-ที่โรงเรียนสร้างครู เลข 3 แขวงเซียงขวาง 2525-2529
-ที่มหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์ ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
2530 เป็นต้นมา
ที่อยู่098/13 บ้านโพนสว่าง เมืองจันทบูลี กำแพงนะคอนเวียงจันทน์
ที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ดงโดก) นครเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว

[ Home ][บทคัดย่อ ] [ ประวัติผู้วิจัย ] [ กิตติกรรมประกาศ ] [ บทนำ ] [ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ] [ ข้อเสนอแนะ ] [ ข้อมูลเพิ่มเติม ] [ My Guestbook ]