Make your own free website on Tripod.com
บทคัดย่อ
ประวัติผู้วิจัย
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
My Guestbook
Link : ศูนย์ศึกษาลาว
              ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาด้วยความอดทน ความมุมานะ และกำลังใจ ซึ่งตลอดระยะเวลาทำการศึกษาวิจัย ได้มีอุปสรรคอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรู้พื้นฐานในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ การเก็บตัวอย่างภาคสนามตลอดจนถึงปัญหาภาษา แน่นอน อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้ ถ้าหากทำงานเพียงผู้เดียว กว่างานครั้งนี้จะสำเร็จผล ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา ชีววิทยา ตลอดถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
              ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงประดับ ที่เป็นทั้ง อาจารย์ให้ความรู้ คำชี้แนะมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นระยะกำลังศึกษา ตลอดถึงการทำวิจัย ทักษะในการทำงานภาคสนาม และในห้องปฏิบัติการ ตลอดทั้ง ให้ความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นทุกอย่าง ทั้งเปรียบเสมือนพี่ที่คอยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจและ แนวทางในการทำงาน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ และต่อไปในอนาคต
              ขอบพระคุณ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ที่เป็นทั้งอาจารย์ ได้ช่วยชี้แนะ ด้านวิชาการทุกอย่าง นับทั้งภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเป็นทั้งเพื่อน ที่คอยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือหลายอย่าง อันเป็นประโยชน์ต่อ การทำงานครั้งนี้และต่อไปในอนาคต
              ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา หาญจวญิช ที่ช่วยให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการทำงาน ทั้งภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ
              ขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้วิชาความรู้ และให้ความสะดวกทุกประการ อันเป็นประโยชน์ แก่การทำงานด้วยดีมาตลอด
              ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก มายังองค์การ Deutscher Akademischer Austauschdeienst ( DAAD) ที่ได้ให้นสนับสนุน การศึกษาทั้งหมดตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมนี้ก็ขอบคุณมายัง คณบดี ตลอดทั้ง เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้ให้ทุนช่วยเหลือ
              ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ หนักแน่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่กรุณาอนุญาติ ให้ทำการศึกษาในเขตอุทยานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อุทยานฯ ที่ให้ความสะดวกทางด้านที่พัก และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี ในการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
              ขอบคุณ คุณประยุทธิ์ อุดรพิมาย คุณศุภลักษณ์ ระดมสุข คุณ คำป้อง ศรีบุณตา ตลอดจนเพื่อนๆทุกคน ที่มีส่วนช่วยในการเก็บตัวอย่าง ภาคสนาม และช่วยให้กำลังใจในการทำงานครั้งนี้
              ขอบคุณ คุณเพียนทอง วงศ์สมบัติ ภรรยาที่แสนดัซึ่งเป็นผู้รับภาระทั้งหมดในครอบครัว ขอบคุณลูกๆ ดาลิพร มโนลม และสมพินิช วงศ์สมบัติ ผู้เป็นลูกที่ดี ซึ่งทุกคนคอยให้ทั้งความหวัง และกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรค อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อันสำคัญยิ่งของชีวิต
              และสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ที่ให้กำเนิดชีวิต และร่างกายที่สมบูรณ์ เป็นผู้ปลูกฝังคุณความดี และสติปัญญาแก่ข้าพเจ้า ที่จะนำไปใช้ในชีวิตและการงานให้มีความสำเร็จ ในชีวิตต่อไป
                                                                                                                                            จันดา วงศ์สมบัติ

[ Home ][บทคัดย่อ ] [ ประวัติผู้วิจัย ] [ กิตติกรรมประกาศ ] [ บทนำ ] [ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ] [ ข้อเสนอแนะ ] [ ข้อมูลเพิ่มเติม ] [ My Guestbook ]