Make your own free website on Tripod.com
น.ส. ฉันทนา ลาไม้
Chantana Lamai
ที่อยู่ 38 หมู่ที่ 4 ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170
E-mail : pcaddis@hotmail.com
ภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
รหัสประจำตัว 383076-1
หัวข้อโครงงานวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างหอยขม (Brotia sp.) และสาหร่ายพวก Periphyton ในลำห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ผศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
E-mail : narumon@kku1.kku.ac.th
Homepage : http://come.to/wetlab


Cattleya's page Boonsatien's page Chantana's Page
Back to WPOP 's Main Page