Make your own free website on Tripod.com
ประมวลภาพ การเดินทางไปเก็บตัวอย่างที่ ภูเขียว ภูเรือ และนาแห้ว
ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542

ENTER HERE!!
จากส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การศึกษาการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงกลุ่ม Ephemeroptera, Plecoptera และ Trichoptera (EPT) ในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมงาน
                1. อนุ ขลังวิเชียร - ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 6 ขอนแก่น
                2. ประยุทธิ์ อุดรพิมาย - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                3. อาษา อาษาไชย - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Wetlab Ring
Prev 5 | Previous | Next | Next 5 | Random | List |
join Wetlab Ring, click here!