Make your own free website on Tripod.com
บทนำ

          ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ไม่กระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืดของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียมีจำกัดมาก (Rundle, Jenskin and Ormerod, 1993; Dudgeon, 1994) ขณะที่ประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ให้ความสนใจและมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพราะนอกเหนือจากมีความสำคัญในแง่ อาหารของปลาและสัตว์อื่น ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นแล้ว สัตว์เหล่านี้ยังมีความสำคัญในด้านการเป็นเครื่องมือ อย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประเมินคุณภาพน้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ในพื้นที่ต้นน้ำ ข้อมูลสัตว์ไม่กระดูกสันหลังหน้าดิน ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการจัดการพื้นที่ (alnd used and land management) และการอนุรักษ์ ( conservation) เนื่องจากสัตว์เหล่านี้เคลื่อนที่ได้น้อยมาก จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อแหล่งน้ำ (Loeb and Spacies, 1994 ; Rosenberg and Resh, 1993) การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในประเทศไทย มีน้อยมาก เท่าที่รายงานได้แก่ การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินจำพวกตัวอ่อนของแมลงน้ำ ในภาคใต้ (Watanasit, 1996) และ Inmuong (1997) ได้ศึกษาการกระจายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

          การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำห้วยสองสายของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว คือ ห้วยหญ้าเครือ และห้วยพรมแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีผู้ไปเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติมาก โดยเลือกบริเวณ ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร (เพราะบริเวณที่มีความลึกมากกว่านี้ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างด้วย Surber sampler ได้ และเนื่องจาก บริเวณพื้นที่อาศัยส่วนมาก เป็นลานหิน ไม่สามารถใช้เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างในน้ำลึก คือ Ekman grab มาใช้ได้) เพื่อให้ทราบข้อมูลชีวภาพ เบื้องต้น และสถานภาพของสัตว์ไม่กระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำห้วยสองสายนี้ สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการศึกษาต่อไปwetlab logoWetlab Ring
Prev 5 | Previous | Next | Next 5 | Random | List |
Wetlab Ring,