Make your own free website on Tripod.com
บทคัดย่อ
( ABSTRACT)

นางสาวศุภลักษณ์ ระดมสุข ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกเพ็ญพบใหม่ และน้ำตกวังกวาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

( A Studies on Benthic Macroinvertebratesin Penpopmai and Vungkhang Waterfalls Phukraduang National Park, Loei Province)


              จากการศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน บรเวณลำธารน้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ตอนบน และตอนล่างอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย โดยใช้ Surber sampler ในวันที่ 23 ตุลาคม พศ. 2538 พบสัตว? 2 ไฟลัม 9 อันดับ 38 วงศ์ 56 ชนิด โดยลำธารน้ำตกวังกวางมี Substrate เป็น Bedrock ปนกับ Cobble พบชนิดและจำนวนสัตว์มากที่สุด ซึ่งมีปริมาณมใกล้เคียงกับ น้ำตกเพ็ญพบใหม่ตอนบน โดยลำธารมี Substrate เป็น Bedrock ปนกับทรายละเอียดบางบริเวณ ส่วนลำธารนำตกเพ็ญพบใหม่ตอนล่างมี Substrate เป็น Boulder พบชนิดและจำนวนสัตว์น้อยที่สุด ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบมากที่สุด คือ แมลงหนอนปลอกน้ำ ( O.Trichoptera) การกระจายของประชากรสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในบริเวณที่ศึกษาเป็นแบบรวมกลุ่ม ( Clumping distribution)

              ชนิดและจำนวนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำหนักแห้งของมอสที่ปกคลุม Substrate ส่วนแมลงหนอนปลอกน้ำชนิด Hydroptila sp. กับแมลงสองปีก วงศ์ Chironomidae มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำหนักแห้งของมอสอย่างไม่นัยสำคัญที่ p=0.05แต่แมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ Helicopsychidae แสดงแนวโน้มมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำหนักแห้งของมอส เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Hydroptila sp. กับ Chironomidae พบว่า มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับ Helicopsychidae กับ Chironomidae และ Hydroptila sp. กับ Helicopsychidae

xcounter