Make your own free website on Tripod.com
ประวัติผู้วิจัย
Click Here to See Supalak Big Photo

1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวศุภลักษณ์ ระดมสุข

2. วัน เดือน ปีเกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2516

3. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

4. ส่วนสูง 160 กิโลกรัม น้ำหนัก 49 กิโลกรัม

5. สถานที่ทำงาน ห้องปฏิบัติการชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-342908 ต่อ 224 e-mail wetlabkku@yahoo.com

6. ที่อยู่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-342908 ต่อ 224

7. ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สถาบัน ปีที่จบ

วท.บ. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539

วท.ม. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542

8.ทุนหรือรางวัลที่เคยได้รับ

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2539-2541 ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ Hydropsychidae บริเวณห้วยพรมแล้ง และ ห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยา เน้นด้าน ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสัตว์หน้าดินกับคุณภาพน้ำ

9. การเสนอผลงาน

9.1 เสนอโปสเตอร์ งานวิจัยเรื่องการศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณน้ำตกเพ็ญพบ ใหม่และน้ำตกวังกวาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ปี 2539 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

9.2 เสนอโปสเตอร์ งานวิจัยเรื่อง Species Diversity of Caddisflies (Trichoptera: Hydropsychidae) in Promlaeng and Yakhruea Streams, Nam Nao National Park, Thailand. ในการประชุม 9th International Symposium on Trichoptera (1998). ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม พ.ศ. 2541

9.3 ลงบทความวิชาการเรื่องความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ Hydropsychidaeบริเวณห้วยพรมแล้งและห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ในรายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการปีโครงการ BRT ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11-14 ตุลาคม 2542 ณ โรงแรม เจ. บี. หาดใหญ่ สงขลา จัดโดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประทศไทย

9.4 ขณะนี้กำลังเขียนบทความวิชาการเรื่อง ชีวประวัติและสัณฐานวิทยาของตัวอ่อน แมลงหนอนปลอกน้ำรังไหม Pseudoleptonema supalak บริเวณห้วยพรมแล้งและห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

10.ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

10.1 เป็นผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท

10.2 ร่วมกับศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาสาเหตุการตายของปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังของ ชาวบ้านหนองบัวน้อย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตายกว่า 5 แสนตัว โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ำและสัตว์หน้าดิน และ ตรวจเอกลักษณ์สัตว์หน้าดิน ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ.2540

10.3 เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยประชาชน จัดโดยชมรมชาวบ้านอนุรักษ์ลำน้ำพองและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2542.

10.4 เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้ตัวบ่งชี้ทางชีววิทยา ในการประเมินคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2542.

10.5 เป็นพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือนักสืบสายน้ำ แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตลุ่มน้ำปิง ณ. อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2542

10.6 เป็นผู้ช่วยวิจัย งานวิจัยของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2542 ถึงปัจจุบัน

10.7 เป็นทีมงานจัดทำ homepage http://www.geocities.com/Baja/7765/ (homepage นี้มีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน) มีความชำนาญด้านการตรวจเอกลักษณ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ PATN สามารถทำงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รวมทั้งใช้โปรแกรม Microsoft office และสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Internet, CD-Rom, E-mail ได้

11. ความสนใจพิเศษ

สอนหนังสือ และการทำงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และนำมาประยุกต์ ใช้ในด้านการจัดจำแนกคุณภาพน้ำ และการจัดการพื้นที่

12. บุคคลที่สามารถติดต่อเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร

12.1 ผศ.ดร. นฤมล แสงประดับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-342908 ต่อ 224 Fax 043-342908

12.2 รศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-342908 ต่อ 224 Fax 043-342908

12.3 ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-236792 ต่อ 22

xcounter