Make your own free website on Tripod.com
กิตติกรรมประกาศ

            ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. นฤมล แสงประดับ ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนความช่วยเหลือ ในทุกๆด้าน

            ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ และ ผศ.ดร. ชุติมา หาญจวณิช ที่ได้ตรวจแก้ไขให้การศึกษานี้สมบูรณ์

            ขอขอบพระคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่นที่ให้การอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การทดลอง

            ขอขอบพระคุณอาจารย์ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ที่ให้คำแนะนำวิธีการ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และให้กำลังใจ

            ขอขอบพระคุณกรมป่าไม้ที่อนุญาตให้เข้าศึกษาบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

            ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านที่พัก และผู้นำทาง ขอขอบพระคุณพี่ๆ และ น้องๆหลายท่านที่ช่วยเก็บตัวอย่างสัตว์ในการศึกษาครั้งนี้


                                                                                                    ศุภลักษณ์ ระดมสุข

xcounter