Make your own free website on Tripod.com
เวบที่น่าสนใจ

 1. Wetlab : Freshwater Biomonitoring Studies (ชีววิทยาน้ำจืด)

 2. "การศึกษาการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงกลุ่ม Ephemeroptera Plecoptera
  และ Trichoptera (EPT) ในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  Distribution of Ephemeropteran, Plecopteran and Trichopteran (EPT) Larvae in Watershed Streams, Northeast, Thailand
  โดย นฤมล แสงประดับ ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ชุติมา หาญจวณิช อาษา อาษาไชย และประยุทธิ์ อุดรพิมาย.

 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในแหล่งน้ำจืดกับปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง (บทสรุปโครงการ)
  A Correlation Study between Freshwater Benthic Macroinvertebrate.. โดย นฤมล แสงประดับ ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ชุติมา หาญจวณิช และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง

 4. ดัชนีชีวภาพ สำหรับการจัดจำแนกคุณภาพน้ำทางชีววิทยา ในลุ่มน้ำพอง ด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
  Biotic Indice for Biological Classification of Water Quality in the Pong Catchment Using Benthic Macroinvertebrate โดย นฤมล แสงประดับ ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ชุติมา หาญจวณิช และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง
  จาก วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 26(4) : 289-304 (2541)

 5. การตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำแบบใหม่ โดยใช้ดัชนีร่วมทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
  River Water Quality: A New Assessment Method by Integrating Physicochemical and Biological Variables with Multivariate Analyses โดย ยรรยงค์ อินทร์ม่วง นฤมล แสงประดับ และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง
  จาก วารสาร Health กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 20(1) : 15-30 (2540)

 6. การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำห้วยหญ้าเครือ และลำห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  Preliminary Study of Benthic Macroinvertebrate Fauna in Yakruea and Phromlaeng, Streams at Nam Nao National Park, Thailand. โดย นฤมล แสงประดับ วิโรจน์ หนักแน่น
  จาก วารสารวิจัย มข. 3(1) มกราคม-มิถุนายน 2541 : 1-15

 7. Preliminary investigations on the distribution of caddisfly larvae in headwater streams in the Phukradueng..
  Narumon Sangpradub Yangyong Inmoung and Peter McQuillan

 8. วิทยานิพนธ์ ผลกระทบจากการถางป่าริมฝั่งลำธารต่อ โครงสร้างชุมชน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดินในแหล่งน้ำจืด
  The effect of clearing riparian vegetation on freshwater benthic macroinvertebrate community structure โดย จันดา วงศ์สมบัติ

 9. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน กับปริมาณเศษซากพืช ที่ร่วงลงในแหล่งน้ำไหล
  (Correlation between benthic macroinvertebrate community and leaf litter in lotic system.) โดย แคทรียา นวลฉวี

 10. ผลของการเลี้ยงปลาในกระชัง ต่อชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดินในแหล่งน้ำจืด
  ( Impact of intensive fish cage culture on freshwater benthic macroinvertebrate community ) โดย บุญเสฐียร บุญสูง

 11. ความสัมพันธ์ระหว่างหอยหอม (Brotia sp.)กับชุมชนของเพอริไฟตอนในแหล่งน้ำไหล (Relationship of Brotia sp. ( Mollusca : Thiaridae ) on Lotic Periphyton Community) โดย ฉันทนา ลาไม้

 12. ความหลากชนิดของ มวนน้ำจืดในลำห้วยหญ้าเครือ และลำห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  (Species Diversity of Freshwater Bugs (Hemiptera: Insecta) in Yakruea and Phromlaeng Streams of Nam Nao National Park, Thailand) โดย ศิริพร แซ่เฮง

 13. การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ ในบึงหนองเอียดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ( A Preliminary studies on macroinvertebrates in Bung Knong Aied Khon Kaen University ) โดย วิลาสินี วัฒนาวงศ์ดอน

 14. การสำรวจสาหร่ายในลำห้วย 2 แห่งของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  (A Survey of Freshwater Algae in Two Streams of Nam Nao National Park) โดย คมคณิต วรไพบูลย์

 15. ความหลากวงศ์ของแมลงน้ำในอันดับ Coleoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, และ Trichoptera ในสองลำธาร ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  (Family Diversity of Insecta ; Coleoptera, Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera, in Two Streams of Nam Nao National Park) โดย วิไลลักษณ์ ไชยปะ

 16. การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  ( A Study on benthic macroinvertebrates in Huay Phromlang, Nam Nao National Park) โดย นายอิสระ ธานี

 17. ลักษณะของปลอกและแหล่งที่อยู่อาศัยย่อยของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ Leptoceridae ในลำธารอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดย ประสาท เนืองเฉลิม

 18. *** การศึกษาหนอนแดง (Diptera : Chironomidae) โดย ศิริจิต เขจรสัตย์

 19. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยประชาชน ปฏิบัติการร่วมมือร่วมใจ เพื่อฟื้นฟูลำน้ำพอง

 20. : web เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 21. : Pomzazed วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหิน

 22. : 100 คำถาม สิ่งแวดล้อม

 23. : ให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหว Seismic data provider

 24. : Pangfan Nature Observation Center

 25. : web site องค์กรนานาชาติระดับโลก ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ

 26. : web site จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ

 27. : บันทึกการอบรมเรื่อง การใช้สัตว์หน้าดินในการบ่งชี้คุณภาพน้ำ

 28. : การศึกษาเบื้องต้นแมลงหนอนปลอกน้ำสกุล Stenopsyche ในลำห้วยพรมแล้ง

 29. : เปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างด้วยกระชอนและ Ekman Grab ในลำน้ำพอง

 30. : วิกฤติการณ์มลพิษในแม่น้ำพอง โดย ดร.ยรรค์ยง อินทร์ม่วง

 31. : Environmental Safety

 32. : JGSEE (The joint graduate school in energy and environment)

 33. : การศึกษาความหลากหลาย ของพรรณในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

 34. : โครงการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์ และ พรรณไม้บางชนิด

 35. : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และ ศึกษานโยบายการ จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

xcounter